PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe N.V.
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58

Produktnavn : Air Duster 79S Dato : 22.03.04
Ref.Nr.: AB97470-10-220304 Gennemgang af :  

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : Air Duster 79S
Aerosol

 

Anvendelse :

Afrensning - Præcisionsafrenser.

Producent :

CRC Industries Europe n.v.
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : mailto:msds@crcind.com
 
Nødtelefon : (+32) (0)52/45 60 11
 

Dansk importør

Te

Telefax

Ewald Steensen A/S

Mads Clausensvej 24, 9800 Hjørring

(+45) 98 92 48 22

(+45) 98 90 11 43

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stof CAS-nr EINECS w/w % symbol R-udtryk*
butan (<= 0,1 % butadin) 106-97-8 203-448-7 30-60 F+ 12
propan 74-98-6 200-827-9 30-60 F+ 12
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapitel 16).

3. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

R12: Yderst brandfarlig.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes.
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand.

Hudkontakt :

Vask med vand og sæbe.

Indånding :

Bring patienten i frisk luft. Ved vedvarende ubehag søg læge.

Indtagelse :

Indtagelse er usandsynlig.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepunkt. :

<0 °C

Eksplosionsgrænser : Øvre :

9.5 vol%

Nedre :

1.5 vol%

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand.

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder.
Sørg for tilstrækkelig ventilation,
Dampe er tungere end luft og kan bevæge sig langt til antændelseskilde og kastes tilbage.

Rengøring :

Udluft området.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Aerosolbeholder må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Træf foranstalninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.

Personlige værnemidler :

Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.
Må kun bruges på steder med god ventilation.

Grænseværdier :

Farligt stof CAS-nr Metode
DENMARK
butan (<= 0,1 % butadin) 106-97-8 TWA 500 ppm
propan 74-98-6 TWA 1000 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Gas

Farve :

Farveløs

Duft :

Duftfri

Kogepunkt/intervall :

(-1)-(-40) °C

pH :

-

Damptryk :

300-800 kPa (at 20 °C)

Dåse tryk:

Bar (20°C)

Damptæthed :

1.6-2.1 (at 20°C, air=1)

Vandopløselighed :

Uopløselig i vand

Antændelsestemperatur :

<0 °C

Selvantændelsespunkt :

>370 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof.

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Indånding :

Høje koncentrationer kan fremkalde narkotiske bivirkninger.

Andre:

Lav risiko ved normal brug.

12. MILJØOPLYSNINGER   

Er ufarlig for omgivelserne.

13. BORTSKAFFELSE   

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1

IMDG :

UN1950 Aerosols, Limited Quantities Klasse: 2, PG : NA
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
 

Packing instr. LQ

Y203
 

PAX

203
 

CAO

203

15. Mærkning  

Symbol :

F+

R-sætninger :

R12: Yderst brandfarlig.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Ved brug uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer ikke specifikke egenskaber.
Bortset fra det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

*Forklaringer til risiko-benævnelse:

R12: Yderst brandfarlig

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.