PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe N.V.
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58

Produktnavn : GRAPHIT 33 Dato : 11.10.02
Ref.Nr.: AB27600-10-111002 Gennemgang af : 19.03.02

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : GRAPHIT 33
PR-nummer: 135846
Aerosol

 

Anvendelse :

Elektrisk/termisk ledende.

Producent :

CRC Industries Europe n.v.
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : mailto:msds@crcind.com
 
Nødtelefon : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stof CAS-nr EINECS w/w % symbol R-udtryk*
butan (<= 0,1 % butadin) 106-97-8 203-448-7 10-30 F+ 12
2-propanol 67-63-0 200-661-7 30-60 F,Xi 11-36-67
propan 74-98-6 200-827-9 10-30 F+ 12
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapitel 16)

3. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

R12: Yderst brandfarlig
(PROPAN/BUTAN-drivstof !).
R36: Irriterer øjnene.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Andre :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes.
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand.
Søg læge ved vedvarende gener.

Hudkontakt :

Vask med vand og sæbe. Forurenet tøj fjernes.

Indånding :

Bring patienten i frisk luft.
Ved vedvarende ubehag søg læge.

Indtagelse :

Indtagelse er usandsynlig.
Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepunkt. :

< 0 °C

Brandslukning :

Skum, kuldioxid eller tørstof.

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand.

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje.

Rengøring :

Opsug udslip i passende inaktivt materiale.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Aerosolbeholderen må ikke punkteres eller brændes - heller ikke når den er tømt.
Øjenskylleflaske skal findes på arbejdsstedet.
Undgå indånding af dampe og aerosol-tåger.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted.
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Personlige værnemidler :


Indånding :

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
(Filter type AX).

Øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stof CAS-nr Metode
DENMARK
butan (<= 0,1 % butadin) 106-97-8 TWA 500 ppm
2-propanol 67-63-0 TWA 200 ppm
propan 74-98-6 TWA 1000 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med CO2 som drivstof

Farve :

Farveløs

Duft :

Alkohol

Kogepunkt/interval :

82 °C

Vægtfylde :

0.84 (@ 20°C)

pH :

-

Vandopløselighed :

Blandbar med vand

Antændelsestemperatur :

< 0 °C

Selvantændelsespunkt :

>200 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof.

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Indånding :

Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.

Kontakt med hud :

Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse.

Kontakt med øjne :

Irriterer øjnene (R36).

12. MILJØOPLYSNINGER   

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje.

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1

IMDG :

UN1950 Aerosols, Limited Quantities Klasse: 2, PG : NA
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
 

Packing instr. LQ

Y203
 

PAX

203
 

CAO

203

15. MÆRKNING

Symbol :

F+,Xi

R-sætninger :

R12: Yderst brandfarlig.
R36: Irriterer øjnene.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af aerosol-tåger.
S35: Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Ved brug uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer ikke specifikke egenskaber.
Bortset fra det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

*Forklaringer til risiko-benævnelse:

R11: Meget brandfarlig.
R12: Yderst brandfarlig.
R36: Irriterer øjnene.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.