PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe N.V.
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58

Produktnavn : SURFACE 95 Dato : 23.09.02
Ref.Nr.: AB28610-10-230902 Gennemgang af : 24.05.00

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : SURFACE 95
PR-nummer: 982981
Aerosol

 

Anvendelse :

Afrensning - Præcisionsafrenser.

Producent :

CRC Industries Europe n.v.
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : mailto:msds@crcind.com
 
Nødtelefon : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stof CAS-nr EINECS w/w % symbol R-udtryk*
1-methoxy-2-propanol 107-98-2 203-539-1 10-30 10
CO2 124-38-9 204-696-9 1-5
propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 <20 F,Xi 11-36-67
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let 64742-49-0 265-151-9 30-60 F,Xn,N 11-38-51/53-65-67
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette 64742-47-8 265-149-8 10-30 Xn 65-66
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapitel 16)

3. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

R11: Meget brandfarlig.
R38: Irriterer huden.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Miljø :

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Andre :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Note: Xn R65 bortfalder ved markedsføring i spraydåse (EU-direktiv
67/548 bilag VI 9.4).

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal efterleves.
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.
Rådspørg læge.

Hudkontakt :

Fjern straks det tilsmudsede tøj og pøs rigeligt med vand på den berørte hud. Vask så med sæbe og vand.
Rådspørg læge.

Indånding :

Bring patienten i frisk luft, holdes varm og i ro.
Søg lægehjælp ved vedvarende gener.

Indtagelse :

Indtagelse er usandsynlig.
Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

< 0 °C (Closed Cup)

Brandslukning :

Skum, kuldioxyd eller tørstof.

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand.

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker.

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje.
Hvis forurenet vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder.

Rengøring :

Opsug udslip i passende inaktivt materiale.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Aerosolbeholder må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder.
Træf foranstalninger mod statisk elektricitet.

Personlige værnemidler :

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.

Indånding :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
(Filter type AX).

Hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker
(nitrile).

Øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stof CAS-nr Metode
1-methoxy-2-propanol 107-98-2 TWA 100 ppm
STEL 150 ppm
CO2 124-38-9 TWA 5000 ppm
DENMARK
1-methoxy-2-propanol 107-98-2 TWA 50 ppm
CO2 124-38-9 TWA 5000 ppm
propan-2-ol 67-63-0 TWA 200 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med CO2 som drivstof.

Farve :

Farveløs.

Duft :

Karakteristisk duft.

Smeltepunkt :

<-20 °C.

Vægtfylde :

0.73 (at 20°C, water=1).

pH :

Kan ikke benyttes.

Vandopløselighed :

Delvis opløselig i vand.

Antændelsestemperatur :

< 0 °C (Closed Cup).

Selvantændelsespunkt :

>200 °C.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof.

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Indånding :

Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.

Indtagelse :

Indtagelse er usandsynlig.
Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.

Kontakt med hud :

Irriterer huden (R38).

12. MILJØOPLYSNINGER   

Andre bivirkninger:

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje.

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.
Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1

IMDG :

UN1950 Aerosols, Limited Quantities Klasse: 2, PG : NA
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
 

Packing instr. LQ

Y203
 

PAX

203
 

CAO

203

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

Symbol :

F,Xi,N

R-sætninger :

R11: Meget brandfarlig.
R38: Irriterer huden.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af aerosol-tåger.
S35: Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Ved brug uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Note: Xn R65 bortfalder ved markedsføring i spraydåse (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4)

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer ikke specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

*Forklaringer til risiko-benævnelse:

R10: Brandfarlig.
R11: Meget brandfarlig.
R36: Irriterer øjnene.
R38: Irriterer huden.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.